fbpx

Trivsel på arbejdspladsen – sådan skaber du trivsel i din virksomhed

Det kan være fristende som leder i en virksomhed at fokusere på bundlinjen og de målbare resultater. Men et vigtigt led for at nå målene er trivslen på arbejdspladsen. Trives medarbejderne i din virksomhed, vil der nemlig være høj produktivitet og lavt sygefravær. Trivsel på jobbet er også med til at forebygge, at medarbejderne bliver ramt af stress.

Trivsel på arbejdspladsen er derfor lige så vigtigt at have øje på som de mere håndgribelige tal på bundlinjen og KPI’erne.
For at hjælpe dig med at sikre eller måske øge trivslen på din arbejdsplads, giver vi her et overblik over, hvad der er med til at påvirke, om medarbejderne trives på jobbet – og input til, hvad du kan gøre for at skabe trivsel.

Hvad påvirker trivsel på arbejdspladsen?

Der er mange ting, der påvirker trivsel på arbejdspladsen. En tjekliste for trivsel er disse vigtige fokusområder:

 • Ledelsesstøtte – at medarbejderen føler sig støttet af sin leder-
 • Belønning – ros og anerkendelse samt en løn, som medarbejderen er tilfreds med-
 • Social støtte og netværk på arbejdspladsen. At medarbejderen føler sig som en del af virksomheden og teamet og har et godt samarbejde med de øvrige medarbejdere.
 • Rolleklarhed og forventningsafstemning herunder veldefinerede opgaver og ansvarsområder.
 • Involvering og indflydelse – at medarbejderen er inddraget i beslutninger omkring vedkommendes arbejdsområder og har indflydelse på disse-
 • Arbejdstider – at medarbejderen har mulighed for at nå sine arbejdsopgaver indenfor den givne tidsramme for jobbet, så overarbejde så vidt muligt kan undgås. At der ikke er uskrevne regler for at man er på job 24/7 og svarer mails
 • Konflikter – at konflikter bliver taget i opløbet og løst hurtigst muligt-
 • Udviklingsmuligheder – at medarbejderen har mulighed for at dygtiggøre sig f.eks. på kurser, få mere ansvar eller flere ansvarsområder m.v.
 • Mening i arbejdet – at medarbejderen føler at det arbejde, som udføres, har betydning og udgør en vigtig del af f.eks. en proces eller et produkt.
 • Information og forudsigelighed – at medarbejderen modtager tilstrækkeligt information til at udføre opgaverne og at der er en vis forudsigelighed i jobbet. For mange forandringer og pludselige ændringer er stressende.
 • Teknik – at pc´ere, printere og øvrige arbejdsredskaber fungerer optimalt-

Det er ikke alle fokusområder, der er lige vigtige og relevante for alle medarbejdere. Udover at kigge nærmere på fokusområderne har vi her samlet en række gode råd til, hvordan din virksomhed kan øge eller sikre trivsel på arbejdspladsen.

Støtter kulturen trivsel på arbejdspladsen?

Er du opmærksom på, om kulturen i din virksomhed støtter trivsel eller om den måske ligefrem modarbejder den? Virksomhedens kultur er alle de normer, værdier og handlinger, der kendetegner den. Sagt på en anden måde, så er kulturen den måde, I gør tingene på i jeres virksomhed.
Ønsker I en kultur, hvor der er fokus på trivsel, er I nødt til at skabe en kultur, hvor det er ok at sige fra – og hvor det er ok at tale om stress og trivsel.

Kulturen vil altid slå virksomhedens strategi. Så har din virksomhed en strategi om, at det er en arbejdsplads, hvor medarbejderne har det godt og sygefraværet er lavt, så er det vigtigt at være opmærksom på, om virksomhedens kultur understøtter strategien.
Er kulturen, at lederne kommer tidligt og går sent – og sender mails på alle tider af døgnet – så vil denne kultur modarbejde strategien.
Virksomhedens kultur bliver konstant påvirket af forskellige faktorer – og direktion såvel som den daglige leder og kollegerne er med til at sætte præg på kulturen i virksomheden.

Kend dine medarbejdere

En måde at sikre trivsel på er at have en finger på dine medarbejderes puls – så at sige. Og her anbefaler vi, at man som leder har en-til-en samtaler med medarbejderne. Jo oftere man som leder taler med sine medarbejdere og laver forventningsafstemning om opgaverne, jo bedre føling vil man som leder have med sine medarbejdere. Og jo hurtigere vil man kunne opdage mistrivsel – og jo hurtigere vil man kunne gribe ind.

Mange virksomheder gennemfører månedlige samtaler med deres medarbejdere, hvor leder og medarbejder drøfter de aktuelle opgaver.
Den form for samtaler understøtter flere af de ovennævnte fokusområder blandt andet rolleklarhed, ledelsesstøtte, information og forudsigelighed – og hvis der i samtalen gives ros og anerkendelse også belønning.

MU-Samtaler

Samtalerne om de daglige opgaver skal ses som et supplement til medarbejderudviklingssamtalen, hvor leder sammen med medarbejder ser lidt udover de daglige opgaver.
Her er fokus mere overordnet – og det er her vigtigt, at fokusområder som udviklingsmuligheder, indflydelse og mening i arbejdet også kommer i spil.

Trivselsmåling

Udover en mere menneske-orienteret ledelse med en-til-en samtaler kan en trivselsmåling give din virksomhed indblik i, om der er områder, hvor tingene ikke fungerer efter hensigten. En trivselsmåling skal ses som et redskab til arbejdet med at skabe eller øge trivslen blandt medarbejderne.
Målingen kan gøre jer klogere på, hvordan det ser ud med trivslen. Den kan give jer viden om, hvor I skal tage fat, hvis jeres medarbejdere skal trives bedre.

Når trivselsmålingen er gennemført, skal medarbejderne have en tilbagemelding på, hvordan der er blevet svaret i deres team og i virksomheden. Er der her områder, som mindsker trivslen eller ligefrem skaber stress, så er det vigtigt at tage fat om disse ting hurtigst muligt.
Og det er en god idé at involvere medarbejderne i, hvordan disse områder kan ændres.

Hvad kan vi gøre bedre?

Ved at spørge medarbejderne, hvad der kan gøres bedre under de enkelte punkter i målingen, som scorer lavt, kan man komme i gang med at finde de gode løsninger. Når vi i StressAkademiet kører sådan en proces, samler vi teamet og spørger deltagerne: hvis du skal give dette punkt en højere score til næste trivselsmåling, hvad skal der så ændres?

Vi beder alle skrive deres forslag ned og samler derefter forslagene til gennemgang i mindre grupper. Det er vigtigt at lade alle få mulighed for at komme med deres input og gode idéer. Ofte er det jo medarbejderne, som sidder inde med de gode løsninger, da det jo er dem, som står med problemerne i dagligdagen.

Uddeleger til arbejdsgruppe

Herefter inddeles teamet i mindre arbejdsgrupper, som arbejder med hvert deres punkt. Det kan være mange ting, som driller i dagligdagen lige fra belysning, til kulde over støj og manglende anerkendelse indbyrdes i teamet og fra chefen.
Når medarbejderne er involveret i at gennemgå udfordringerne og komme med en gennemarbejdet løsning, tager medarbejderne ansvar for løsningen og dermed er den meget nemmere at implementere end hvis chefen kommer med løsningen.

Sidegevinst ved trivselsmåling

Udover at en korrekt anvendt trivselsmåling kan øge trivslen og mindske stress i teamet, har jeg set mange eksempler igennem årene på, at medarbejdernes gode løsninger også kan spare penge for virksomheden.
Det kan være i form at større effektivitet, hvor man sparer tid og dermed penge men også direkte gevinster for virksomheden på bundlinjen.

Teamsamarbejde

Udover ledelsen er samarbejdet med kollegerne en vigtig faktor for, hvordan den enkelte medarbejder trives på arbejdspladsen. Et af fokusområderne på den ovennævnte tjekliste for trivsel er social støtte og netværk – og den finder medarbejderen i det kollegiale fællesskab. Det er i teamet, at de gode relationer dyrkes – og det er her, medarbejderen finder kollegiale opbakning og støtte.

Det er derfor uhyre vigtigt, at teamsamarbejdet fungerer – både internt i afdelingen og eksternt med andre afdelinger. Et team, der ikke fungerer godt sammen, arbejder ikke effektivt.

Her kan virksomheden hjælpe teamet godt på vej til det gode samarbejde blandt andet ved at arrangere aktiviteter udenfor arbejdspladsen. Det kan øge samhørigheden og korpsånden, for vi er sådan indrettet, at jo bedre vi kender hinanden, jo bedre kan vi kommunikere og samarbejde, jo større villighed har vi til at hjælpe hinanden og jo mere respekt og ligeværdighed føler vi for hinanden.

Skal vi hjælpe med at skabe trivsel?

Siden 1998 har StressAkademiet samarbejdet med hundredvis af danske arbejdspladser for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø – og vi er klar til at samarbejde med din arbejdsplads, hvis I har brug for en konsulentvirksomhed med mange års erfaring med at skabe trivsel og forebygge stress på arbejdspladsen.

Har du et team, der ikke fungerer? Eller har du et ret nyt team, du gerne vil have rystet godt sammen?
I begge tilfælde kan vi hjælpe dig – læs mere her

Vil du måle trivsel i din virksomhed, kan vi også hjælpe med det.
Vi skræddersyr trivselsanalysen til jeres virksomhed – læs mere her

Desuden tilbyder vi lederudvikling samt en række uddannelser, der klæder ledere og andre relevante medarbejdere på til at håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen.

Du er meget velkommen til at dele artiklen

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del via mail
Reducer stress nu!

Tak for dit besøg på vores hjemmeside.
Det er et af de første skridt på vejen til at løse de udfordringer med stress, du møder i dit liv – uanset om det er hos dig selv eller andre.

Skriv dig til op til vores nyhedsbrev, så sørger vi for, at du løbende får ny inspiration til at håndtere stress effektivt og omsorgsfuldt.